SP3. Gyoza Soup

Chicken dumpling and veggies.

    $4.95