E2. Chicken Katsu

Fried chicken breast with tonkatsu sauce.

    $16.95